Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy ze Sprzedającym (w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa), w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PRACOWNIA PROJEKTOWA ZUZANNA BUJACZ-JAWORSKA, ul. Cyraneczki1/8, 04-060 Warszawa NIP: 7122978839).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia Umowy w drodze indywidualnych ne-gocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

1.         Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.            Adres reklamacyjny:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZUZANNA BUJACZ-JAWORSKA

ul. Cyraneczki1/8

04-060 Warszawa

3.            Cennik Dostaw – znajdujące się pod adresem bujaczkrynska.com/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4.            Dane kontaktowe:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZUZANNA BUJACZ-JAWORSKA

ul. Cyraneczki1/8

04-060 Warszawa

e-mail: info@bujaczkrynska.com

tel.: +48 696022607

5.            Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenni-ku Dostaw znajdującym pod adresem bujaczkrynska.com/dostawa

6.            Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1221) i innymi stosownymi przepisami prawa w tym zakresie.

7.            Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

8.            Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (osoba, która ukończyła 18 lat) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.            Kodeks Cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.459 z pożn. zm.).

10.          Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2017) .

11.          Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.          Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13.          Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14.          Miejsce wydania Rzeczy – Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

15.          Moment wydania Rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.          Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

17.          Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę wymienioną pod adresem  bujaczkrynska.com/platnosc

18.          Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenc-kich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U, z 2016 r., poz.1823).

19.          Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.683 z późn.zm.)

20.          Produkt – minimalna i niepodzielna ilość Rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (ce-na/jednostka).

21.          Przedmiot Umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy.

22.          Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.

23.          Rejestr UOKiK – rejestr Podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

24.          Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca Przedmiotem Umowy.

25.          Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem bujaczkrynska.com, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

26.          Sprzedający:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZUZANNA BUJACZ-JAWORSKA

ul. Cyraneczki1/8

04-060 Warszawa

NIP: 7122978839, REGON: 362853736

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

KONTO BANKOWE: 26 1140 2004 0000 3002 7594 2682

27.          System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewnia-jący przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomu-nikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określa-ny Internetem.

28.          Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

29.          Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klienta.

30.          Wada – zarówno Wada fizyczna, jak i Wada prawna.

31.          Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności jeśli Rzecz:

a.            nie ma właściwości, które Rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.            nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c.            nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.            została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e.            w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.             nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

32.          Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

33.          Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; ,Miejsce wydania Rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1.            Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

2.            Miejsce wydania Rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.            Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Rzeczy wolne od Wad.

4.            Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.

5.            Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.            Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a.            potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy;

b.            dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego Miejsca wydania Rzeczy wydrukowanych: Dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od Umowy.

7.            Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego i, informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

8.            Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9.            Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu bujaczkrynska.com, należy je wszystkie wyłączyć́.

10.          Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupujące-go, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usu-wania konta w Sklepie.

11.          Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

12.          Kupujący zobowiązany jest do:

a.            niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści pro-pagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.            korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności po-przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.            niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamó-wionej informacji handlowej (spam),

d.            korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedające-go,

e.            korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własne-go użytku osobistego,

f.             korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami nety-kiety.

 

§3 Zawarcie Umowy i realizacja

 

1.            Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2.            W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.            dodanie do Koszyka Produktu;

b.            wybór rodzaju Dostawy;

c.            wybór rodzaju Płatności;

d.            wybór Miejsca wydania Rzeczy;

e.            złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.            Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

4.            Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5.            Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.

6.            Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.            Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego, co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.            Wysłanie przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.

9.            Zakupiony przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania Rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.            Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.            Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.            Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem bujaczkrynska.com/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.            Sprzedajacy wyłacza możliwosć złożenia oświadczenia o odstapieniu od Umowy w innej niż pisemna formie.

5.            Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.            W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

7.            Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przed jego upływem.

8.            Konsument odsyła Rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt.

9.            Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

10.          Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będącej Przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.          Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12.          Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.          Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.          Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

a.            w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

b.            w której Przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.            w której Przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.            w której Przedmiotem Umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.            w której Przedmiotem Umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.             w której Przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.            o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

h.            o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 

1.            Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu Wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.            Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za Wady (rękojmia).

3.            W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli Wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od Momentu wydania Rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.            Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może:

a.            złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.            złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

                chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Rzecz wadliwą na wolną od Wad albo Wadę usunie. Jeżeli jednak Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Rzeczy lub usunięcia Wady.

5.            Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia Wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od Wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie Rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od Wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.            Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna.

7.            Konsument jeżeli Rzecz sprzedana ma Wadę, może również:

a.            żądać wymiany Rzeczy na wolną od Wad;

b.            żądać usunięcia Wady.

8.            Sprzedający jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od Wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.            Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.          W przypadku, jeżeli Rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od Wad lub usunięciu Wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.          Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Rzecz Wadliwą na Adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj Rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym Rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania Rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.          Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13.          Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Rzecz wadliwą w razie wymiany Rzeczy na wolną od Wad lub odstąpienia od Umowy.

14.          Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany Rzeczy na wolną od Wad, żądania usunięcia Wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

                W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15.          Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli Wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu wydania Rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Rzecz używana przed upływem roku od Momentu wydania Rzeczy Konsumentowi.

16.          Roszczenie Konsumenta o usunięcie Wady lub wymianę Rzeczy sprzedanej na wolną od Wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia Wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od Momentu wydania Rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Rzecz używana przed upływem roku od Momentu wydania Rzeczy Konsumentowi.

17.          W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności Rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od Momentu wydania Rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej Rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.          W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu Wady fizycznej Rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany Rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Rzeczy lub usunięcia Wady.

19.          W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20.          Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za Wady prawne Rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu Wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu Wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.          Upływ żadnego terminu do stwierdzenia Wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający Wadę podstępnie zataił.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1.            Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujacych jest Sprzedający.

2.            Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922), oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. Dz.U. z 2017 r.poz. 1219) Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz procesów obsługi zwrotów i reklamacji. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.            Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyzej ma charakter dobrowowolny, ale jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia oraz dokonania zwrotów i reklamacji.

4.            Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedajacego. zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: bujaczkrynska.com/polityka-prywatnosci.

5.            Dane osobowe, o których jest mowa w ust 1-3, są powierzane firmom współpracującym ze Skle-pem przy realizacji Zamówień, w szczególności firmom świadczącym usługi logistyczne, przewozo-we i kurierskie, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi Zamówienia i Dostawy.

6.            Dane osobowe Kupujacego dokonującego płatności on-line są powierzane firmom świadczącym usługi płatnicze, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych i zgodnie ze stan-dardami i regulaminem ww. firm.

 

§7 Zmiany Regulaminu

 

1.            Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

a.            zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;

b.            zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych tele-adresowych, formy prawnej Sprzedajacego, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostoso-wania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych;

c.            zmiany w zakresie proponowanych przez Sprzedającego funkcjonalności, świadczonych usług i prezentowanych towarów.

2.            Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie oraz prawie do nie zaakceptowania ta-kich zmian, poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie (bujaczkrynska.com/regulamin). oraz w przypadku zarejestrowanych Kupujących – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail, podany przez Kupujacego podczas procesu rejestracji.

3.            Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w ust. 2, przy czym Sprzedajacy ma prawo nie zgodzić się ze zmianami i wypowiedzieć w tym samym terminie Umowę wiążącą go ze Sklepem, ze skutkiem natychmiastowym, niemającym wpływu na złożone wcześniej Zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wypowiedzenie Umowy wiążącej ze Sklepem skutkuje likwidacją konta Kupujacego.

4.            Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postano-wieniami Prawa konsumenckiego stanowią integralną część Umowy zawieranej między Sklepem a Kupujacym, o której mowa w ……. i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.            Regulamin, dostępny jest na stronie ……….. z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwa-lania jego treści.

2.            O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla cało-ści Umowy pomiędzy Kupujacym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszech-ne.

3.            Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, koncyliacja lub arbitraż, jeśli w danym przypadku Sprzedajacy i Kupujacy wyrażą na to zgodę. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie interne-towej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl, a w szczególności w ramach następującej podstrony: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

4.            Ponadto, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 r., Konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution), która pozwala rozstrzygać kon-flikty bez udziału sądu, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.

5.            Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakre-sie, praw przysługujących Konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

6.            Postanowienia §4 nie dotyczą Klientów, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.

 

 Wersja 13.3 (Warszawa, 10 stycznia 2017 roku)

  

 Inne postanowienia dotyczące danych osobowych, w tym ich przetwarzania w celach marketingowych

1.            Dane osobowe Kupującego oraz subskrybenta newslettera, za odrębną, wyraźną zgodą mogą być prze-twarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz w Rozporzą-dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumenta-cji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

2.            Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez dedykowane systemy marketing au-tomation.

3.            Kupujacy oraz subskrybent newslettera mogą otrzymywać drogą elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli uprzednio wyrażą na to zgodę.

4.            Kupujacemu oraz subskrybentowi newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych, kontaktując się w tym celu ze sprzedającym.

 

Twoje zakupy

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów